PRIVACYVERKLARING

Vereniging Evenementen Dreischor respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Tevens van een ieder die helpt met het organiseren en realiseren van het evenement  Trekkertrek.  Vanwege volledige transparantie met onze leden, deelnemers en vrijwilligers hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan als ook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking Systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde  analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van uw bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy verklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, tot dat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1- Wettelijke bepalingen

 1. Website ( hierna ook “de website”): http:// trekkertrekdreischor.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens ( hierna “de beheerder) : Vereniging Evenementen Dreischor, gevestigd: Zuidweg 7, 4361 AA, Zonnemaire, kvk-nummer: 69005028

Artikel 2-Toegang tot de website

1.De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website als ook de                         gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële , politiek, of publicatie doeleinden , dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3-De content van de website

   1.Alle  merken , afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, ( animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden als ook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren  en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten . Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4- beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 1. De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of gedeelte van de website
 2. Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met de internetetiquette
 3. De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5-Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de website en de gegevens die u op het internet raadpleegt.

De beheerder niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy verklaring.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van u verbinding met of het gebruik van het de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog lijden zal op u te verhalen.

Artikel 6- Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Vereniging Evenementen Drieschor en een externe werknemer. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatie gegevens, een online identificator of één of meer elementen die kenmerkends zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele, of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u met betrekking tot het trekkertrek evenement.

 

Artikel 7- Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Opgrond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, als mede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op met ons op te nemen via : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexheid van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking en bescherming van persoonsgegevens

Uw gegevens worden niet verkocht of doorgegeven aan derden. Gegevens zijn en blijven binnen Vereniging Evenementen Dreischor:

 1. Voornaam / Achternaam
 2. Straat, huisnummer, postcode en woonplaats
 3. E-maildres

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor deelname aan het organiseren en realiseren van het evenement Trekkertrek.

Bescherming van persoonsgegevens:

 • We voorzien onze website regelmatig van automatische veiligheidsscans
 • Communicatie via website of e-mail vindt versleuteld en veilig plaats
 • We gebruiken de laatste software
 • Wij beschermen onze systemen tegen malware, virussen, en hacking software.

Beveiligingslek:

 • Wanneer er sprake is van een beveiligingsincident, denk aan diefstal van een laptop of een hack in onze systemen, reageren wij hier direct op. We onderzoeken of het om een beveiligingslek ( zwakke plek in onze beveiliging) of een data lek ( verlies of onrechtmatige verwerking van je gegevens) gaat. We zullen beveiliging- en data lekken zo snel mogelijk dichten. Bij een data lek schakelen we binnen 72 uur de Autoriteit Persoonsgegevens in, tenzij het onwaarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor je privacy.

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mi ts dien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9- Commerciële aanbiedingen

U zult geen commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder.

Indien u tijdens uw bezoek van de website enige persoonsgegevens tegen komt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daar die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijke in bovengenoemde situaties.

Artikel 10- Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij de wet is bepaald met een maximum van 7 jaar.

Artikel 11- Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het eventuele inloggen te vergemakkelijken.
 2. Wij gebruiken de volgende cookies op onze website:
 • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekers aantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen  op de behoeften van bezoekers van onze website.  We kunnen niet zien wie onze website of vanaf welke pc het bezoek plaats vindt.
 1. Meer specifiek: wij gebruiken geen overige cookies
 2. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en /of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
 3. Voormeer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen we u uit om de volgende link te raadplegen: http://autoriteitenpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12-Beeldmatriaal

Aan het beeldmateriaal op de website kunnen geen rechten worden ontleend

Artikel 13- Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen ontrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is

Artikel 14-Contact

Voor vragen of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot Dhr. W de Groen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.